Tasty Thalis to share

Non-Vegetarian Thali £17.95 Non-Vegetarian Thali
Vegetarian Thali £13.50 Vegetarian Thali