Tasty Thalis to share

Non-Vegetarian Thali £20.95 Non-Vegetarian Thali
Vegetarian Thali £14.95 Vegetarian Thali